Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Δ΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Ιστορία της Ελλάδος, Βιέννη 1805
[από γεννήσεως Κύρου έως γεννήσεως Αναξαγόρα]

πΧ
564 νδ΄, 1 Στησίχορος, ο βουκόλος και λυρικός ποιητής.
(γεν. Ολ. λθ΄. αποθ. Ολ. ως΄.) Ο Θέσπις και Σεσατίων, ο μεν πατήρ της Τραγωδίας, ο δε, της Κωμωδίας
562 – 3 Η Κόρσικα κατοικείται υπό Φωκέων.
560 – 4 Πεισίστρατος τύραννος Αθηνών.
560 νε, 1 Ο Αθηναίος Μιλτιάδης, υιός Κυψέλου, διοικεί εν μέρος της Θρακικής Χερσοννήσου.
Αρχή της Περσικής μοναρχίας υπό τον Κύρον.
559 – 2 Ο Πεισίστρατος διώκεται των Αθηνών. Γέννησις του Ανακρέοντος. Ο Σόλων θνήσκει ογδοηκοντούτης.
557 – 3 Γέννησις του Σιμωνίδου. Άβαρις ο Σκύθης έρχεται εις την Ελλάδα.
554 να΄, 3 Ο Πεισίστρατος ανακτά το βασίλειον, και πάλιν διώκεται μετ’ ολίγον.
553 – 4 Ο σοφός Κονφούτζιος ακμάζει εν Κίνη.
549 νζ, 4 Γέννησις του Ιστορικού Εκαταίου του Μιλησίου.
548 νη΄, 1 Θάνατος Θάλητος. Εμπρησμός του εν Δελφοίς βωμού.
545 – 3 Πόλεμος Σπαρτιατών και Αργείων.
4 Γεννησις του φιλοσόφου Αναξιμένους. Ο Κύρος λαμβάνει αιχμάλωτον τον Κροίσον.
542 νθ΄, 3 Ο Πεισίστρατος αναλαμβάνει το βασίλειον των Αθηνών εκ τρίτου, και μένει ατάραχος.
Οι Ίωνες υποτάσσονται τοις Πέρσαις.
541 νθ΄, 4 Ο Φωκυλίδης ακμάζει.
536 ξα΄, 1 Οι Φωκείς νικώσι κατά θάλασσαν τους Καρχηδονίους και Τούσκους.
535 – 2 Παράστασις της Αλκήστιος του Θέσπιδος εν Αθήναις.
Ταρκυΐνιος ο Σούπερβος τελευταίος βασιλεύς της Ρώμης.
532 ξβ΄, 1 Ο Ανακρέων ακμάζει.
529 – 4 Ο Κύρος θνήσκει. Ο Καμβύσης διάδοχος.
528 ξγ΄, 1 Θάνατος του Πεισιστράτου, ον διαδέχονται ο Ίππαρχος, και Ιππίας, οι υιοί.
525 – 4 Οι Σπαρτιάται στέλλουσι στρατιάν εναντίον του Πολυκράτους, τυράννου της Σάμου. Γέννησις του ποιητού Αισχύλου.
522 ξδ΄, 3 Θάνατος Καμβύσου, και Πολυκράτους τυράννου της Σάμου.
521 – 4 Δαρείος ο πρώτος, βασιλεύς της Περσίας.
519 ξε΄, 1 Οι Πλαταιής υποτάσσονται εις τους Αθηναίους.
519 – 2 Γέννησις του Πινδάρου. Θαλασσοκρατία των Αιγηινητών.
514 ξς΄, 3 Ο Ίππαρχος φονεύεται υπό του Αρμοδίου και Αριστογείτονος.
512 ξζ΄, 1 Ο Φρύνιχος έλαβε το βραβείον της τραγωδίας. Οι Αμφικτύονες ετοιμάζουσι τα προς ανάκτισιν του εν Δελφοίς καέντος βωμού.
510 – 3 Ο Ιππίας διώκεται των Αθηνών, και η ελευθερία αποκαθίσταται. Θάνατος του Πυθαγόρου. Ο Δαρείος κυριεύει της Βαβυλώνος. Ο Κλεισθένης εισάγει τας 10 φυλάς εν Αθήναις.
509 – 4 Οι Βασιλείς διώκονται της Ρώμης, μεθ’ ο γίνεται Αριστοκρατία, και διορίζονται οι ύπατοι (consuli).
508 ξη΄, 1 Δαρείου εκστρατεία κατά της Σκυθίας.
507 – 2 Ο Μιλτιάδης επιστρέφει εις την Χερσόννησον, εις ην εισβάλλουσιν οι Σκύθαι.
504 ξθ΄, 1 Αρχή του Ιωνικού πολέμου μεταξύ των Περσών και Ιώνων.
503 – 2 Αι Σάρδεις κατακαίονται υπό των Ιώνων και Αθηναίων.
Αμύντας ο πρώτος, βασιλεύς της Μακεδονίας υποτάσσεται εις τους Πέρσας.
500 ο΄, 1 Γέννησις του Φιλοσόφου Αναξαγόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: