Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Δ΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Ιστορία της Ελλάδος, Βιέννη 1805
[από γεννήσεως Κύρου έως γεννήσεως Αναξαγόρα]

πΧ
564 νδ΄, 1 Στησίχορος, ο βουκόλος και λυρικός ποιητής.
(γεν. Ολ. λθ΄. αποθ. Ολ. ως΄.) Ο Θέσπις και Σεσατίων, ο μεν πατήρ της Τραγωδίας, ο δε, της Κωμωδίας
562 – 3 Η Κόρσικα κατοικείται υπό Φωκέων.
560 – 4 Πεισίστρατος τύραννος Αθηνών.
560 νε, 1 Ο Αθηναίος Μιλτιάδης, υιός Κυψέλου, διοικεί εν μέρος της Θρακικής Χερσοννήσου.
Αρχή της Περσικής μοναρχίας υπό τον Κύρον.
559 – 2 Ο Πεισίστρατος διώκεται των Αθηνών. Γέννησις του Ανακρέοντος. Ο Σόλων θνήσκει ογδοηκοντούτης.
557 – 3 Γέννησις του Σιμωνίδου. Άβαρις ο Σκύθης έρχεται εις την Ελλάδα.
554 να΄, 3 Ο Πεισίστρατος ανακτά το βασίλειον, και πάλιν διώκεται μετ’ ολίγον.
553 – 4 Ο σοφός Κονφούτζιος ακμάζει εν Κίνη.
549 νζ, 4 Γέννησις του Ιστορικού Εκαταίου του Μιλησίου.
548 νη΄, 1 Θάνατος Θάλητος. Εμπρησμός του εν Δελφοίς βωμού.
545 – 3 Πόλεμος Σπαρτιατών και Αργείων.
4 Γεννησις του φιλοσόφου Αναξιμένους. Ο Κύρος λαμβάνει αιχμάλωτον τον Κροίσον.
542 νθ΄, 3 Ο Πεισίστρατος αναλαμβάνει το βασίλειον των Αθηνών εκ τρίτου, και μένει ατάραχος.
Οι Ίωνες υποτάσσονται τοις Πέρσαις.
541 νθ΄, 4 Ο Φωκυλίδης ακμάζει.
536 ξα΄, 1 Οι Φωκείς νικώσι κατά θάλασσαν τους Καρχηδονίους και Τούσκους.
535 – 2 Παράστασις της Αλκήστιος του Θέσπιδος εν Αθήναις.
Ταρκυΐνιος ο Σούπερβος τελευταίος βασιλεύς της Ρώμης.
532 ξβ΄, 1 Ο Ανακρέων ακμάζει.
529 – 4 Ο Κύρος θνήσκει. Ο Καμβύσης διάδοχος.
528 ξγ΄, 1 Θάνατος του Πεισιστράτου, ον διαδέχονται ο Ίππαρχος, και Ιππίας, οι υιοί.
525 – 4 Οι Σπαρτιάται στέλλουσι στρατιάν εναντίον του Πολυκράτους, τυράννου της Σάμου. Γέννησις του ποιητού Αισχύλου.
522 ξδ΄, 3 Θάνατος Καμβύσου, και Πολυκράτους τυράννου της Σάμου.
521 – 4 Δαρείος ο πρώτος, βασιλεύς της Περσίας.
519 ξε΄, 1 Οι Πλαταιής υποτάσσονται εις τους Αθηναίους.
519 – 2 Γέννησις του Πινδάρου. Θαλασσοκρατία των Αιγηινητών.
514 ξς΄, 3 Ο Ίππαρχος φονεύεται υπό του Αρμοδίου και Αριστογείτονος.
512 ξζ΄, 1 Ο Φρύνιχος έλαβε το βραβείον της τραγωδίας. Οι Αμφικτύονες ετοιμάζουσι τα προς ανάκτισιν του εν Δελφοίς καέντος βωμού.
510 – 3 Ο Ιππίας διώκεται των Αθηνών, και η ελευθερία αποκαθίσταται. Θάνατος του Πυθαγόρου. Ο Δαρείος κυριεύει της Βαβυλώνος. Ο Κλεισθένης εισάγει τας 10 φυλάς εν Αθήναις.
509 – 4 Οι Βασιλείς διώκονται της Ρώμης, μεθ’ ο γίνεται Αριστοκρατία, και διορίζονται οι ύπατοι (consuli).
508 ξη΄, 1 Δαρείου εκστρατεία κατά της Σκυθίας.
507 – 2 Ο Μιλτιάδης επιστρέφει εις την Χερσόννησον, εις ην εισβάλλουσιν οι Σκύθαι.
504 ξθ΄, 1 Αρχή του Ιωνικού πολέμου μεταξύ των Περσών και Ιώνων.
503 – 2 Αι Σάρδεις κατακαίονται υπό των Ιώνων και Αθηναίων.
Αμύντας ο πρώτος, βασιλεύς της Μακεδονίας υποτάσσεται εις τους Πέρσας.
500 ο΄, 1 Γέννησις του Φιλοσόφου Αναξαγόρου.

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Γ΄[1]
[από κτίσεως Ρώμης έως γεννήσεως Κύρου]

753 – 4 Χάροψ, Α΄ δεκαετής Άρχων εν Αθήναις.
742 θ΄, 3 Πρώτος Μεσσηνιακός πόλεμος εικοσαετής.
729 ιβ΄, 4 Περδίκκας βασιλεύς Μακεδόνων.
724 ιδ΄, 1 Χρήσις του διαύλου εν τοις Ολυμπ. αώσι.
720 ιε΄, 1 Συβαρίς εν τη κάτω Ιταλία κτίζεται υπό των Αχαιών.
714 ις΄, 3 Κτίσις της Γέλας εν Σικελία (ή 690 πΧ). Ο Πάριος Αρχίλος, ο ευρετής των Ιαμβείων, ακμάζει (κατά Λαρχέρ. Ολ. κβ΄)
708 ιη΄, 1 Η πάλη εισάγεται εις τους Ολυμπιακούς αγώνας.
707 – 2 Η Τάρεντος κτίζεται υπό του Φαλάντου.
704 ιθ΄, 1 Αμινοκλής ο Κορίνθιος κατασκευάζει τας 4 πρώτας τριήρεις διά τους Σαμίους.
688 κγ΄, 1 Κρέων, πρώτος ενιαύσιος Άρχων εν Αθήναις, εν έτει 420 της Αττικής εποχής.
682 – 3 Β΄ Μεσσηνιακός πόλεμος επί του Τυρταίου.
680 κε΄, 1 Οι Μεσσήνιοι πολιορκούνται εν τη Είρα. Χρήσις της Αρματοδρομίας εν τοις Ολυμπ. αγώσι.
675 κς΄, 2 Χαλκηδόνος θεμελίωσις.
664 κθ΄, 1 Η πρώτη εν Ελλάδι ναυμαχία Κορινθίων & Κερκυραίων.
663 – 2 Κύψελος τύραννος της Κορίνθου.
653 λ΄, 3 Βυζαντίου κτίσις.
652 λβ΄, 1 Πιττακού γέννησος, τυράννω της Μιτυλήνης [Μυτιλήνης].
648 λγ΄, 1 Χρήσις του Ιπποδρόμου εν τοις Ολυμπ. αγώσι.
638 λε΄, 3 Σόλωνος γέννησις.
636 λς΄, 1 Κυαξάρης, βασιλεύς της Ασσυρίας.
633 – 4 Ο Περίανδρος βασιλεύει 70 χρόνους. Γέννησις του Θάλητος, ενός των επτά σοφών, και θεμελιωτού της Φιλοσοφικής Ιωνικής σχολής.
627 λη΄, 2 Οι Μεγαρείς κτίζουσι την Σελινούντα εν Σικελία.
626 – 3 Αρίων διθυραμβικός ποιητής. Θρασύβουλος τύραννος της Μιλήτου.
623 λθ΄, 2 Η Καμαρίνα εν Σικελία κτίζεται υπό των Συρακουσίων.
620 μ΄, 1 Ο Αίσωπος ακμάζει.
619 – 2 Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος διγματιστής της Ελεατικής σχολής.
615 μα΄, 2 Ταρκυΐνιος πρίσκος βασιλεύς της Ρώμης.
612 μβ΄, 1 Συνωμοσία του Κύλωνος εν Αθήναις. Γέννησις της Λεσβίας Σαπφούς.
611 μβ΄, 2 Ο εκ Μιτυλήνης [Μυτιλήνης] Λυρικός ποιητής Αλκαίος ακμάζει.
610 – 3 Γέννησις του Ιωνικού φιλοσόφου Αναξιμάνδρου. Τέλος του δωδεκαετούς πολέμου των Λυδίων & Μιλησίων.
608 μγ΄, 1 Γέννησις του Σαμίου Πυθαγόρου, αρχηγού της Ιταλικής Φιλοσοφικής σχολής.
594 μς΄, 3 Σόλωνος νομοθεσία και αρχοντία. Ο Κολοφώνιος Μίμνερμος ευρετής του πενταμέτρου.
592 μζ΄. 1 Ανάχαρσις ο Σκύθης έρχεται εις την Ελλάδα.
583 μθ΄, 2 Γέννησις του ποιητού Θε΄΄ογνιδος.
582 – 3 Ο Σόλων αποδημεί.
575 Γέννησις του Κύρου.

[1] Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Ιστορία της Ελλάδος, Βιέννη 1805.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Β΄[1]
[Από της καθόδου των Δωριέων έως και της κτήσεως της Ρώμης]

Χρονολογικός πίναξ Β΄

1245 Τρίτη επάνοδος των Ηρακλειδών εις την Πελοπόννησον.
1210 Η Α΄ Αιολική μετανάστασις υπό τον Ορέστην.
Δ΄ επάνοδος των Ηρακλειδών υπό τον Αριστόμαχον.
Οι Βοιωτοί διωχθέντες εκ της εν Θεσσαλία Άρνης, κατοικούσι εν τη Θηβαϊκή χώρα, τη νυν Βοιωτία καλουμένη.
1190 Η΄ Ηρακλείδαι και Δωριείς κυριεύουσι της Πελοποννήσου υπό τους στρατηγούς Αριστόδημον, Τήμενον, Κρεσφόντην, και Όξυλον, εκδιώξαντες του[ς] υιούς του Ορέστου, Πένθιλον και Τισαμενόν (Η επάνοδος των Ηρακλειδών χρονολογείται παρά του Απολλοδώρου 80 χρόνους μετά την άλωσιν της Τρωάδος).
Ο Μέλανθος καταφυγών εις Αθήνας, φονεύει τον Ξάνθον, βασιλέα των Θηβών, και βασιλεύει αυτός. Κατάλυσις της βασιλικής διοικήσεως των Θηβών.
1189 Οι Αιολείς μετανίστανται υπό τον Πένθιλον. Οι Αχαιοί διωχθέντες υπό των Ηρακλειδών, διώκουσι τους Ίωνας από τον Αιγιαλόν.
1188 Ούτοι δε έρχονται εις Αθήνας.
1178 Προκλής και Ευρυσθένης συμβασιλεύουσι.
1174 Γ΄ Αιολική μετανάστασις υπό τον Εχέλατον, τον υιόν του Πενθίλου.
1162 Οι Πελασγοί εκδιωχθέντες των Αθηνών, έρχονται εις Λήμνον, και εκδιώκουσι τους Μινύους, οι οποίοι υπάγουσιν εις την Λακεδαίμονα, και κτίζουσι νέας πόλεις εν Πελοποννήσω.
1160 Αλήτης απόγονος των Ηρακλειδών, πρώτος βασιλεύς της Κορίνθου.
1151 Τετάρτη και υστάτη μετανάστασις των Αιολέων εις την Αιολίαν υπό τον Γράϊον τον υιόν του Πενθίλου.
1140 Λέσβου κτίσις.
1132 Πόλεμος των Ηρακλειδών μετά των Ιώνων, και Αθηναίων. Κόδρος, ο ύστατος βασιλεύς των Αθηνών θυσιάζεται υπέρ της πατρίδος, μεθ’ ο η βασιλική διοίκησις καταλύεται, και διορίζονται οι Άρχοντες, ων πρώτος ο Μέδων.
1130 Ιωνική μετανάστασις προς τη μικρά Ασία.
1105 Ακάσιος, Β΄ Άρχων διά βίου εν Αθήναις.
1102 Η Σμύρνη κτίζεται. Ομήρου γέννησις.
1069 Άρχιππος, Γ΄ βασιλεύς διά βίου εν Αθήναις.
1044 Θέρσιππος, Γ΄ βασιλεύς παντοτινός.
1012 Βάκχις, Ε΄ βασιλεύς της Κορίνθου, εξ ου οι βακχιάδαι.
944 Ησίοδος ακμάζει.
907 Ο Όμηρος ακμάζει.
895 Ο Φείδων, βασιλεύς του Άργους, ευρετής των διαφόρων μετρών, σταθμών, και αργυρών νομισμάτων.
884 Οι Ολυμπιακοί αγώνες, συσταθέντες από τον Πίσον, Πέλοπα, και Ηρακλές, ανανεούνται υπό του Σπαρτιάτου λυούργου, του Ηλίου Ιφίτου, και του Κλειοσθένους εκ Πίσης.
876 Λυκούργου νομοθεσία.
854 Ο Φείδων διώκεται του Άργους υπό των Λακεδαιμονίων.
833 Εν Κορίνθω διορίζονται οι ενιαύσιοι Πρυτάνεις.
819 Καρχηδόνος κτίσις.
815 Κάρανος, Α΄ βας. Της Μακεδονίας (ή 884 π.Χ.).
776 Ολυμπιάς του Κοροίβου, η οποία έγινεν έπειτα η κυρία εποχή της χρονολογίας.
(Μία Ολυμπιάς περιέχει 4 χρόνους. Και χρόνος αυτών άρχεται τη νεοσελήνω μετά το θερινόν ηλιοστάσιον, και εξισούται με δύο Ιουλιανούς χρόνους, περιέχων τους 6 τελευταίους μήνας του ενός, και τους 6 πρώτους του ετέρου χρόνου).
759 ε΄, 2 Η Κροτώνη κτίζεται εν τη κάτω Ιταλία υπό του Μυσκέλλου (ή Ολ. Ιζ, 3. 710 π.Χ.) Κτίσις της Νάξου εν Σικελία υπό των Χαλκιδέων και του Θευκλέους
758 – 3 Συρακουσών κτίσις εν Σικελία υπό του Κορινθίου Αρχίου, κατά το Παρ. μαρμ. (πιθανώτερον εν Ολ. ικ, 2).
756 ς΄ 1 Η νήσος Κέρκυρα κατοικίζεται υπό του Χερσικράτους, του εκ Κορίνθου εξορίστου. Οι Κόλχιοι οι κάτοικοι της Κέρκυρας έρχονται εις την Ήπειρον.
ς΄, 3 Ρώμης κτίσις (κατά Ουάρρ. 754 π.Χ.).

[1] Ολιβιέρου Γολδσμιθίου [1729-1774], Βιέννη Οκτώβριος 1805.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Α΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου
τυπωθείσης εν Βιέννη Αουστρίας εν μηνί Οκτωβρίω 1805.

Χρονολογικός Πίναξ

των εν ταύτη τη βίβλω περιεχομένων, και άλλων αξιολόγων πραγμάτων της ελληνικής Ιστορίας.
μέρος Α΄ [έως και την βασιλεία του Ορέστη στις Μυκήνες]
________________

προ Χριστού.
1986 Ίναχος πρώτος βασιλεύς της Αργολίδος, βασιλεύσας έτη 60.
Αιγιαλεύς εν Σικυώνι.
1978 Φορωνεύς, υιός του Ινάχου, γενν. Βασιλεύει του Άργους 30 χρόνους, και ενώνει τους διεσπαρμένους εγχωρίους εις μίαν κώμην.
1904 Πελασγός, βασιλεύς της Αρκαδίας.
1885 Σεισμός της γης διαιρεί την Όσσαν από του Ολύμπου, μεθ’ ο κατωκίσθη η Θεσσαλία.
1883 Πελασγός περά εις Θετταλίαν. Κατ’ άλλους εν έτει 1727 προ Χρ.
1837 Οίνοτρος και Πευκέτιος, Αρκάδιοι, αποικίζουσι την κάτω Θετταλίαν με Πελασγούς.
1759 Ωγύγιος κατακλυσμός, εν τω λζ΄ έτει της βασιλείας του Ωγύγου (κατ’ άλλους 1769 προ Χρ.)
1573 Γελάνωρ, ο του Σθενέλου, ΙΑ΄ βασιλεύς του Άργους, βασιλεύει δύο χρόνους.
1572 Ο Δαναός διαβαίνει εις την Ελλάδα. Δαναΐδες (ή 1511 π.Χ.)
1570 Κέκροψ ο Α΄, Αιγύπτιος, πρώτος βασιλεύς της Αττικής. Κεκροπία, είτα Αθήναι 189 χρόνους μετά τον Ωγύγιον κατακλυσμόν.
1549 Κάδμου διάβασις εις Βοιωτίαν. Καδμεία, είτα Θήβαι (κατ’ άλλους 1519 π.Χ.)
1571 Δευκαλίων βασιλεύς Θετταλίας.
1529 Δευκαλίωνος κατακλυσμός.
1520 Κραναός, Β΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1514 Πενθεύς, εγγονός του Κάδμου, βασιλεύς των Θηβών.
1511 Αμφικτύων, Γ΄ βασιλεύς των Αθηνών. Έλλην ο του Δευκαλίωνος εν Θεσσαλία.
1489 Εριχθόνιος, Δ΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1497 Πολύδωρος υιός Κάδμου, Θηβαίος.
1462 Πανδίων ο Α΄, Ε΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1457 Δώρος, Αίλος, Ξούθος, Έλληνος υιοί. Δωριείς. Αιολείς.
1450 Λάβδακος, βασιλεύς των Θηβών.
1431 Ερεχθεύς, ς΄ βασιλεύς των Αθηνών. Χρήσις της κριθοφυτείας εν Ελευσίνι, και Αττική. Ο Ξούθος φεύγει εκ Θεσσαλίας εις Αθήνας. Οι υιοί αυτού Αχαιός, πατήρ Αχαιών, και Ίων, πατήρ των Ιώνων.
1428 Γέννησις Μίνωος του Β΄, βασιλέως της Κρήτης.
1416 Αμφιών και Ζήθος βασιλείς των Θηβών.
1407 Ο Αχαιός υπάγει εις την Λακωνίαν, και ο Ίων φέρει εκ της Αττικής μίαν αποικίαν εις την Πελοπόννησον. Ο Αχαιός έρχεται ου πολλώ ύστερον εις Θεσσαλίαν. Ο Ίων επιστρέφει εις την Αττικήν, και αναδέχεται μετά ταύτα την βασιλείαν.
1401 Λάϊος, βασιλεύς των Θηβών.
1400 Γέννησις του Δαιδάλου εγγονού του Ερεχθέως.
1397 Κέκροψ ο Β΄, Ζ΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1372 Πανδίων ο Β΄, Η΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1661[1] Αρχή των θρυλλουμένων άθλων του Ηρακλέους.
1358 Ο Λάϊος φονεύεται υπό του Οιδίποδος.
1354 Αιγεύς, Θ΄ βασιλεύς των Αθηνών. Κρητικός πόλεμος.
1350 Εκστρατεία των Αργοναυτών (ή 280[2] π.Χ.)
1342 Κακή τύχη του Οιδίποδος. Ετεοκλής και Πολυνείκης.
1330 Ο Εύανδρος φέρει αποικίαν Αρκαδίων εις Ιταλίαν.
1328 Σίσυφος βασιλεύς της Κορίνθου. Ο Πέλοψ έρχεται εις την Ελλάδα.
1322 Θησεύς, Ι΄ βασιλεύς των Αθηνών, και Β΄ οικιστής της πολιτείας.
1317 Πόλεμος των επτά Επιγόνων κατά των Θηβών, και του Θησέως κατά του Κρέοντος.
1311 Οι Ηρακλείδαι εισβάλλουσιν εις την Αττικήν, και νικώσι τον Ευρυσθέα, βασιλέα των Μυκηνών. Πρώτη άπρακτος επάνοδος των Ηρακλειδών εις την Πελοπόννησον.
Μίδας δεύτερος βασιλεύς της Φρυγίας.
1310 Ατρεύς, υιός του Πέλοπος, βασιλ. του Άργους.
1299 Θέρσανδρος ο του Πολυνείκους, βασιλ. των Θηβών. Πρωτεύς βασιλεύς της Αιγύπτου.
1292 Μνεσθεύς, ΙΑ΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1290 Β΄ άπρακτος επάνοδος των Ηρακλειδών εις την Πελοπόννησον, στρατηγούντος του Ύλλου.
1280 Η Τρωάς πολιορκείται υπό των Ελλήνων.
1270 Τρωάδος άλλωσις. Ο Αγαμέμνων σφάζεται υπό του Αιγίσθου (κατ’ άλλους 1184, ή 1209 π.Χ.)
1266 Αμφίλοχος, ο Αμφιάρεω, έκτισε το Άργος το Αμφιλοχικόν εν τω Αμβρακικώ κόλπω (Θουκ. Β΄. παρ. ξη΄).
1263 Ο Αίγισθος και η Κλυταιμνήστρα φονεύονται υπό του Ορέστου, όστις απολύεται υπό του Αρείου πάγου, και βασιλεύει των Μυκηνών, του Άργους, και της Σπάρτης.


[1] Πιθανό τυπογραφικό σφάλμα. 1361 αντί για 1661.
[2] Πιθανό τυπογραφικό σφάλμα. 1280 αντί για 280.