Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Η΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Βιέννη 1805
[από της γεννήσεως του Δημοσθένη έως του τέλους του Συμμαχικού πολέμου]

386 – 3 Οι Θηβαίοι ουκ αποδέχονται την ειρήνην. Ο Ευαγόρας, βασιλεύς της Κύπρου πολεμεί μετά των Περσών. Γέννησις Δημοσθένους.
385 – 4 Ο Ευαγόρας νικάται υπό των Περσών. Η μαντινεία σκάπτεται υπό των Σπαρτιατών.
384 γθ΄, 1 Γέννησις Αριστοτέλους.
383 – 2 Οι Λακεδαιμόνιοι στέλλουσι τω βασιλεί της Μακεδονίας βοήθειαν κατά της Ολύνθου.
383 – 3 Ο Φοιβίδας κυριεύει της Καδμείας.
380 ρ΄, 1 Οι Ολύνθιοι βιάζονται εις ειρήνην μετά του βασιλέως της Μακεδονίας.
379 – 2 Οι Φλιάσιοι νικώνται υπό του Αφησιλάου.
378 – 3 Ταραχή εν Θήβαις. Η πόλις ελευθερούται.
Ο Σφοδρίας επιχειρεί κατά του Πειραιώς απράκτως. Συμμαχία Αθην. και Θηβαίων.
377 – 4 Ο Χαβρίας νικά παρά τη Νάξω τον ναύαρχον Πόλλιν, και αποθνήσκει εις Άβδηρα.
376 ρα΄, 1 Β΄ νίκη των Αθηναίων υπό τον Τιμόθεον κατά θάλασσαν προς τη Λευκάτη.
Νίκη του Πελοπίδου εν Τεγύρα.
374 – 3 Ειρήνη Αθηναιών και Λακεδαιμονίων.
373 – 4 Οι Λακεδαιμόνιοι διώκονται εκ της Κερκύρας.
371 ρβ΄, 2 Μάχη εν Λευκτροίς τη 8 Ιουλίου.
369 – ¾ Οι Θηβαίοι εισβάλλουσιν εις την Λακωνίαν.
Ο Ιάσων Θεσσαλίας τύραννος φονεύεται.
368 – 4/1 Δευτέρα εισβολή των Θηβαίων εις την Λακωνίαν. Αποκατάστασις της Μεσσήνης.
367 ργ΄, 1 Ο Πελοπίδας στρατεύει κατά του Αλεξάνδρου του Θεσσαλού, Τυράννου των Φερών.
366 – 2/3 Νέα εισβολή Θηβαίων εις Πελοπόννησον.
366 – 3 Ειρήνη μεταξύ των Ελληνικών εθνών, και ταχεία λύσις αυτής.
366 – 4 Αλέξανδρος ο Β΄, βασιλεύς της Μακεδονίας, φονεύεται. Περδίκκας ο Γ΄ βασιλ. Μακεδονίας.
364 ρδ΄, 1 ο Πελοπίδας αποθνήσκει εν τη Θεσσαλία.
362 – 2 Μάχη εν τη Μαντινεία, όπου ο Επαμ[ε]ινώνδας αποθνήσκει. Γενική ειρήνη.
361 – 3 Αγησίλαος στρατεύει εις Αίγυπτον και θνήσκει. Ο Ώχος διαδέχεται τον Αρταξέρξην.
360 ρε΄, 1 Φίλιππος, βασιλεύς της Μακεδονίας.
358 – 3 Συμμαχικός πόλεμος των Αθηναίων.
356 ρς΄, 1 Ειρήνη των Αθηναίων μετά των Συμμάχων.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Ζ΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Βιέννη 1805.
[από της ανακλήσεως του Αλκιβιάδη έως και της Ανταλκιδίου ειρήνης]

415 – 2 Ο Αλκιβιάδης ανακαλείται από τον στόλον εις τα Αθήνας, και φεύγει εις Σπάρτην.
414 – 3 Αι πεντηκονταετείς σπονδαί μετά 6 χρόνους και 2 μήνας λύονται.
413 – 4 Οι Αθηναίοι δυστυχούσιν εις την Σικελίαν.
411 γβ΄, 1 Μεταβολαί εν Αθήναις. Οι Τετρακόσιοι λαμβάνουσι την διοίκησιν της πολιτείας εν μηνί Μαρτίω, και μετά 4 μήνας καθαιρούνται. Εξορία του Υπερβόλου, και κατάλυσις του εξοστρακισμού.
410 – 3 Οι Αθηναίοι νικώσι τους Λακεδαιμονίους κατά θάλασσαν.
408 γγ΄, 1 Θεμελίωσις της Ρόδου.
407 – 2 Θάνατος του Ευριπίδου, και μετ’ ολίγον του Σοφοκλέους.
406 – 3 Νίκη των Αθηναίων στρατηγών κατά θάλασσαν εν Οκτωβρίω, και καταδίκη αυτών.
405 – 3 Ο Διονύσιος, Τύραννος της σικελίας.
405 – 4 Ο Λύσανδρος κυριεύει του Αθηναίου στόλου εις τους Αιγός ποταμούς. Αι Αθήναι κυριεύονται υπ’ αυτού. Οι τριάκοντα Τύραννοι διορίζονται διοικηταί.
Ο Αρταξέρξης ο Μνήμων διαδέχεται τον Δαρείον.
403 γδ΄, 1 Ο Θρασύβουλος κηρύττει πόλεμον κατά των Τυράννων. Η Δημοκρατία αποκαθίσταται εν Αθήναις.
403 – 3 Ο Άρχων Ευκλείδης.
400 γε΄, 1 Ο Σωκράτης καταδικάζεται εις θάνατον. Ο Άγις, ο Βασιλ. της Σπάρτης αποθνήσκει, και αντ’ αυτού βασιλεύει ο αδελφός του Αγησίλαος. Εκστρατεία του νέου Κύρου εναντίον του αδελφού του, βασιλέως της Περσίας.
398 – 3 Ο Δερκυλλίδας, ο Σπαρτιάτης στρατηγός νικά τον Τισσαφέρνη, και κάμνει μετ’ αυτού ειρήνην.
396 γς΄, 1 Ευτυχής εκστρατεία του Αγησιλάου εν Ασία.
395 – 2 Ο Κόνων ο Αθηναίος έρχεται εις την Περσικήν αυλήν, και γίνεται Περσικός ναύαρχος.
Νέος Κορινθιακός και Βοιωτικός πόλεμος.
394 – 3 Ο κόνων νικά τον Σπαρτιατικόν στόλον υπό τον Πείσανδρον παρά την Κνίδον. Μάχη εν Κορωνεία.
393 – 4 Ο Κόνων ανοικοδομεί τα τείχη των Αθηνών.
392 γξ΄, 1 Οι Αθηναίοι κυριεύουσι της Λέσβου.
391 – 2 Η Ρώμη κυριεύεται υπό των Κελτών. Θάνατος Θουκυδίδου.
390 – 3 Ο Αμύντας βασιλεύς της Μακεδονίας.
389 – 4 Πόλεμος Αθηναίων μετά των Αιγινητών.
Η Ρώμη αναλαμβάνει την ελευθερίαν.
387 γη΄, 2 Ειρήνη του Ανταλκίδου.
Κατά τούτους τους χρόνους ακμάζουσιν οι μαθηταί του Σωκράτους, ο Αρίστιππος ο Κυρηναίος, (θεμελιωτής της Κυρηναϊκής σχολής), ο Αντισθένης (θεμελιωτής της Κυνικής0, ο Κέβης, ο Αισχίνης, ο Ξενοφών, ο Πλάτων (ο αρχηγός της ακαδημαϊκής σχολής), ο Φαίδων, και Μενέδημος (οι πρωταίτιοι της Ηλειακής, και Ερετριακής), ο Ευκλείδης (πατήρ της Μεγαρικής), οι Ποθαγορικοί[1] Φιλόσοφοι, ο Τιμαίος ο Λοκρός, Αρχύτας ο Ταρέντιος, Εύδοξος ο Κνίδιος. Οι Ρήτορες, Ανδοκίδης, Λυσίας, Ισοκράτης, Αλκιδάμας, Ισαίος. Ο διθυραμβικός Φιλόξενος, ο τραγικός Χαιρεμών, ο Κωμωδοποιός Αντιφάνης, ο Νικόφρων. Οι Ιστοριογράφοι, Θουκυδίδης (γεν. Ολ. οξ΄, 2.) Ξενοφών (γενν. Ολ. πβ΄.) Κτησίας ο Κνίδιος. Οι Ζωγράφοι, Απολλόδωρος ο Αθηναίος, Ξεύξις, Εύπομπος, Πάμφιλος κτ.

[1] αντί του σωστού Πυθαγορικοί

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος ΣΤ΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Βιέννη 1805
[από του 447 έως και του απόπλου του Αθηναϊκού στόλου κατά των Συρακουσών]

447 πγ΄, 2 Οι Λακεβαιμόνιοι εισβάλλουσιν εις την Αττικήν. Οι Αθηναίοι νικώνται υπό των Θηβαίων εις την Κορώνειαν.
446 – 4 Τέλος της πενταετούς ειρήνης. Νέα τριακονταετής.
443 πδ, 1 Ο Ευριπίδης ακμάζει. Ο Σοφιστής Πρωταγόρας. Οι Φιλόσοφοι Εμπεδοκλής, και Δημόκριτος. Ο φιλόσοφος και ποιητής Παρμενίδης. Πολλοί σοφισταί, εν οις ο Γοργίας, ο Πρόδικος, και ο Αντιφών.
441 πδ΄, 4 Ο Περικλής κυριεύει την Σάμον.
440 – 4 Η παράστασις των κωμωδιών απαγορεύεται εν Αθήναις, και μετά χρόνους πάλιν συγχωρείται. Κωμωδοποιοί Αριστοφάνης, Εύπολις, Φρύνιχος, Φιλωνίδης κ.τ.
489 πε΄, 2 Αρχή του Κορινθιακού πολέμου. Οι Κερκυραίοι νικώσι τους Κορινθίους διά θαλάσσης.
438 – 3 Ο περίφημος αρχιτέκτων, και αγαλματοποιός Φειδίας κατασκευάζει εν Αθήναις το ελεφάντιον άγαλμα της Αθηνάς. Σύγχρονοι αυτού ήσαν ο Πολύγνωτος, ο Αλκαμένης, κτ.
437 – 4 Οι Αθηναίοι στέλλουσιν εις την Αμφίπολιν αποικίαν.
436 πς΄, 1 Συμμαχία Κερκυραίων και Αθηναίων.
435 – 2 Η Ποτίδαια αποστατεί των Αθηναίων.
431 πξ΄, 1 Αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου κατά την άνοιξιν. Ο κύκλος του Μέτωνος.
430 – 3 Γέννησις του Πλάτωνος. Λοιμός εν Αθήναις.
429 – 4 Θάνατος του Περικλέους. Η Ποτίδαια κυριέυεται υπό των Αθηναίων.
427 πη΄, 2 Οι Λακεδαιμόνιοι κατεδαφίζουσι την Πλάταιαν. Ο ‘ρήτωρ Γοργίας καταπείθει τους Αθηναίους εις βοήθειαν των Λεοντίνων.
425 – 4 Ο Κλέων πιάνει ζώντας τους Λακεδαιμονίους εν τη Σφακτηρία.
Θάνατος του βασιλέως της Περσίας Αρταξέρξου. Τούτω ακολουθεί 424 π.Χ. ο Σογδιανός, και τούτω 423 π.Χ. Δαρείος ο Β΄, ο νόθος, και βασιλεύει 19 χρόνους.
423 πθ΄, 1 Πρώτη παράστασις των Νεφελών.
422 – 2 Παράστασις Δευτέρα των Νεφελών του Αριστοφάνους.
422 – 3 Κλέων ο Αθην. και Βρασίδας ο Λακεδ. στρατηγός αποθνήσκουσιν εν τη μάχη. Μεταξύ Αθην. και Λακεδ. γίνονται πεντηκονταετείς σπονδαί.
Κατά τούτους τους χρόνους ήκμαζε και ο Ιπποκράτης, γεννηθείς Ολ. π΄, 1 και αποθανών Ολ. ρς΄. 1. Έτι παρίφημοι αγαλματοποιοί, και ζωγράφοι, ως Πολύκλυτος, Μύρων, πυθαγόρας[1], Κτησίλαος, Δαμόφιλος, Αγλαοφών κτ.
421 πθ΄, 4. Πολλαί πόλεις αποδοκιμάζουσι την ειρήνην, και ο Αλκιβιάδης ματαιώνει την διαμονήν αυτής.
416 γα΄, 1 Εκστρατεία Αθηναίων κατά των εν Σικελία Συρακουσών.

[1] πυθαγόρας αντί για Πυθαγόρας

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Ε΄
Όλιβερ Γκόλντσμιθ, Βιέννη 1805
[από την άλωση της Μιλήτου από τους Πέρσες έως τον θάνατο του Θεμιστοκλή]

498 – 3 Η Μίλητος κυριεύεται υπό των Περσών.
Ο Αρισταγόρας φονεύεται. Τέλος του Ιωνικού πολέμου. Γέννησις του ποιητού Σοφοκλέους.
497 – 4 Η Χίος, Τένεδος κτ. κυριεύονται υπό των Περσών. Η Ιωνία ησυχάζει.
496 οα΄, 1 Γέννησις του ιστοριογράφου Ελλανίκου, και του Δημοκρίτου.
495 – 2 Ο Μαρδόνιος στρατεύει κατά των Ελλήναν, και επιστρέφει εντός ολίγου.
494 – 3 Οι Ρωμαίοι κατέστησαν τους Δημάρχους (tribunos plebis).
491 οβ΄, 1 Γέλων βασιλεύς των Συρακουσών.
491 – 2 Πόλεμος Περσών και Ελλήνων.
490 – 3 Μάχη εν Μαραθώνι τη 29 Σεπτεμπ[β]ρίου.
489 – 4 Θάνατος του Μιλτιάδου.
485 ογ΄, 3 Θάνατος του Δαρείου. Ο διάδοχος Ξέρξης κυριεύει πάλιν την αποστάσαν Αίγυπτον.
484 οδ΄, 1 Ηροδότου Γέννησις.
481 – 3 Αρχή της εκστρατείας των Περσών κατά των Αθηναίων.
480 οε΄, 1 Μάχαι εν Θερμοπύλαις και Σαλαμίνι. Ευριπίδου γέννησις. Αλέξανδρος βασιλεύς της Μακεδονίας.
479 – 2 Μάχη εν Πλαταιαίς και μυκάλη τη 22 Σεπτεμβρίου.
477 – 3 Η ηγεμονία της Ελλάδος μεταβαίνει από τους Λακεδαιμονίους εις τους αθηναίους. Θάνατος Γέλωνος, και βασιλεία του Γέρωνος.
471 οζ΄, Θουκυδίδου γέννησις. Εξορία Θεμιστοκλέους.
470 – 3 Ο Κίμων νικά τους Πέρσας κατά θάλασσαν και ξηράν. Παράστασις της πρώτης τραγωδίας του Σοφοκλέους.
469 οζ΄, 4 Γέννησις του Σωκράτους. Ο Κίμων μετακομίζει τα οστά του Θησέως εις τας Αθήνας.
468 οη΄, 1 Οι Μεσσήνιοι και οι Είλωτες κάμνουν αποστασίαν κατά των Σπαρτιατών.
467 – 2 Θάνατος Αριστείδου.
465 – 4 Ο Ξέρξης φονεύεται υπό του Αρταβάνου. Ο διάδοχος Αρταξέρξης ο μακρόχειρ βασιλεύει 40 χρόνους.
463 οθ΄, 1 Σεισμός της γης εν Λακωνία.
461 – 4 Εξορία Κίμωνος. Γ΄Μεσσηνιακός πόλεμος διαρκέσας 10 χρόνους.
460 π΄, 1 Ο Ηρόδοτος έρχεται εις Αίγυπτον.
457 – 4 Οι Αθηναίοι νικήσαντες πρώτον τους Κορινθίους και Πελοποννησίους, νικώσιν έπειτα κατά κράτος τους Θηβαίους, στρατηγούντος του Μυρωνίδου.
456 πα΄, 1 Ο Ηρόδοτος αναγιγνώσκει εν μέρος της ιστορίας του εις τους Ολυμπιακούς αγώνας. Το δ’ άλλο ανέγνω εν Αθήναις (Ολ. πγ΄, 4) κατά την εορτήν των Παναθηναίων μετά μεγάλης ευφημίας.
Οι Ρωμαίοι στέλλουσιν εις την Ελλάδα τους δεκαδάρχας αντιγραφέας των νόμων του Σόλωνος.
454 – 3 Πενταετής ειρήνη μεταξύ Αθην. και Λακεδ.
Περδίκκας Β΄βας. της Μακεδονίας.
450 πβ, 3 Ο Κίμων νικά τους Πέρσας κατά θάλασσαν προς την Κύπρον, και κατά ξηράν προς την Κιλικίαν.
449 – 4 Ειρήνη του βασιλ. της Περσίας μετά των Ελλήνων. Θάνατος του Κίμωνος. Διοίκησις του Περικλέους. Θάνατος του Θεμιστ. 65 ετών.