Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Η΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Βιέννη 1805
[από της γεννήσεως του Δημοσθένη έως του τέλους του Συμμαχικού πολέμου]

386 – 3 Οι Θηβαίοι ουκ αποδέχονται την ειρήνην. Ο Ευαγόρας, βασιλεύς της Κύπρου πολεμεί μετά των Περσών. Γέννησις Δημοσθένους.
385 – 4 Ο Ευαγόρας νικάται υπό των Περσών. Η μαντινεία σκάπτεται υπό των Σπαρτιατών.
384 γθ΄, 1 Γέννησις Αριστοτέλους.
383 – 2 Οι Λακεδαιμόνιοι στέλλουσι τω βασιλεί της Μακεδονίας βοήθειαν κατά της Ολύνθου.
383 – 3 Ο Φοιβίδας κυριεύει της Καδμείας.
380 ρ΄, 1 Οι Ολύνθιοι βιάζονται εις ειρήνην μετά του βασιλέως της Μακεδονίας.
379 – 2 Οι Φλιάσιοι νικώνται υπό του Αφησιλάου.
378 – 3 Ταραχή εν Θήβαις. Η πόλις ελευθερούται.
Ο Σφοδρίας επιχειρεί κατά του Πειραιώς απράκτως. Συμμαχία Αθην. και Θηβαίων.
377 – 4 Ο Χαβρίας νικά παρά τη Νάξω τον ναύαρχον Πόλλιν, και αποθνήσκει εις Άβδηρα.
376 ρα΄, 1 Β΄ νίκη των Αθηναίων υπό τον Τιμόθεον κατά θάλασσαν προς τη Λευκάτη.
Νίκη του Πελοπίδου εν Τεγύρα.
374 – 3 Ειρήνη Αθηναιών και Λακεδαιμονίων.
373 – 4 Οι Λακεδαιμόνιοι διώκονται εκ της Κερκύρας.
371 ρβ΄, 2 Μάχη εν Λευκτροίς τη 8 Ιουλίου.
369 – ¾ Οι Θηβαίοι εισβάλλουσιν εις την Λακωνίαν.
Ο Ιάσων Θεσσαλίας τύραννος φονεύεται.
368 – 4/1 Δευτέρα εισβολή των Θηβαίων εις την Λακωνίαν. Αποκατάστασις της Μεσσήνης.
367 ργ΄, 1 Ο Πελοπίδας στρατεύει κατά του Αλεξάνδρου του Θεσσαλού, Τυράννου των Φερών.
366 – 2/3 Νέα εισβολή Θηβαίων εις Πελοπόννησον.
366 – 3 Ειρήνη μεταξύ των Ελληνικών εθνών, και ταχεία λύσις αυτής.
366 – 4 Αλέξανδρος ο Β΄, βασιλεύς της Μακεδονίας, φονεύεται. Περδίκκας ο Γ΄ βασιλ. Μακεδονίας.
364 ρδ΄, 1 ο Πελοπίδας αποθνήσκει εν τη Θεσσαλία.
362 – 2 Μάχη εν τη Μαντινεία, όπου ο Επαμ[ε]ινώνδας αποθνήσκει. Γενική ειρήνη.
361 – 3 Αγησίλαος στρατεύει εις Αίγυπτον και θνήσκει. Ο Ώχος διαδέχεται τον Αρταξέρξην.
360 ρε΄, 1 Φίλιππος, βασιλεύς της Μακεδονίας.
358 – 3 Συμμαχικός πόλεμος των Αθηναίων.
356 ρς΄, 1 Ειρήνη των Αθηναίων μετά των Συμμάχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: