Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Ζ΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Βιέννη 1805.
[από της ανακλήσεως του Αλκιβιάδη έως και της Ανταλκιδίου ειρήνης]

415 – 2 Ο Αλκιβιάδης ανακαλείται από τον στόλον εις τα Αθήνας, και φεύγει εις Σπάρτην.
414 – 3 Αι πεντηκονταετείς σπονδαί μετά 6 χρόνους και 2 μήνας λύονται.
413 – 4 Οι Αθηναίοι δυστυχούσιν εις την Σικελίαν.
411 γβ΄, 1 Μεταβολαί εν Αθήναις. Οι Τετρακόσιοι λαμβάνουσι την διοίκησιν της πολιτείας εν μηνί Μαρτίω, και μετά 4 μήνας καθαιρούνται. Εξορία του Υπερβόλου, και κατάλυσις του εξοστρακισμού.
410 – 3 Οι Αθηναίοι νικώσι τους Λακεδαιμονίους κατά θάλασσαν.
408 γγ΄, 1 Θεμελίωσις της Ρόδου.
407 – 2 Θάνατος του Ευριπίδου, και μετ’ ολίγον του Σοφοκλέους.
406 – 3 Νίκη των Αθηναίων στρατηγών κατά θάλασσαν εν Οκτωβρίω, και καταδίκη αυτών.
405 – 3 Ο Διονύσιος, Τύραννος της σικελίας.
405 – 4 Ο Λύσανδρος κυριεύει του Αθηναίου στόλου εις τους Αιγός ποταμούς. Αι Αθήναι κυριεύονται υπ’ αυτού. Οι τριάκοντα Τύραννοι διορίζονται διοικηταί.
Ο Αρταξέρξης ο Μνήμων διαδέχεται τον Δαρείον.
403 γδ΄, 1 Ο Θρασύβουλος κηρύττει πόλεμον κατά των Τυράννων. Η Δημοκρατία αποκαθίσταται εν Αθήναις.
403 – 3 Ο Άρχων Ευκλείδης.
400 γε΄, 1 Ο Σωκράτης καταδικάζεται εις θάνατον. Ο Άγις, ο Βασιλ. της Σπάρτης αποθνήσκει, και αντ’ αυτού βασιλεύει ο αδελφός του Αγησίλαος. Εκστρατεία του νέου Κύρου εναντίον του αδελφού του, βασιλέως της Περσίας.
398 – 3 Ο Δερκυλλίδας, ο Σπαρτιάτης στρατηγός νικά τον Τισσαφέρνη, και κάμνει μετ’ αυτού ειρήνην.
396 γς΄, 1 Ευτυχής εκστρατεία του Αγησιλάου εν Ασία.
395 – 2 Ο Κόνων ο Αθηναίος έρχεται εις την Περσικήν αυλήν, και γίνεται Περσικός ναύαρχος.
Νέος Κορινθιακός και Βοιωτικός πόλεμος.
394 – 3 Ο κόνων νικά τον Σπαρτιατικόν στόλον υπό τον Πείσανδρον παρά την Κνίδον. Μάχη εν Κορωνεία.
393 – 4 Ο Κόνων ανοικοδομεί τα τείχη των Αθηνών.
392 γξ΄, 1 Οι Αθηναίοι κυριεύουσι της Λέσβου.
391 – 2 Η Ρώμη κυριεύεται υπό των Κελτών. Θάνατος Θουκυδίδου.
390 – 3 Ο Αμύντας βασιλεύς της Μακεδονίας.
389 – 4 Πόλεμος Αθηναίων μετά των Αιγινητών.
Η Ρώμη αναλαμβάνει την ελευθερίαν.
387 γη΄, 2 Ειρήνη του Ανταλκίδου.
Κατά τούτους τους χρόνους ακμάζουσιν οι μαθηταί του Σωκράτους, ο Αρίστιππος ο Κυρηναίος, (θεμελιωτής της Κυρηναϊκής σχολής), ο Αντισθένης (θεμελιωτής της Κυνικής0, ο Κέβης, ο Αισχίνης, ο Ξενοφών, ο Πλάτων (ο αρχηγός της ακαδημαϊκής σχολής), ο Φαίδων, και Μενέδημος (οι πρωταίτιοι της Ηλειακής, και Ερετριακής), ο Ευκλείδης (πατήρ της Μεγαρικής), οι Ποθαγορικοί[1] Φιλόσοφοι, ο Τιμαίος ο Λοκρός, Αρχύτας ο Ταρέντιος, Εύδοξος ο Κνίδιος. Οι Ρήτορες, Ανδοκίδης, Λυσίας, Ισοκράτης, Αλκιδάμας, Ισαίος. Ο διθυραμβικός Φιλόξενος, ο τραγικός Χαιρεμών, ο Κωμωδοποιός Αντιφάνης, ο Νικόφρων. Οι Ιστοριογράφοι, Θουκυδίδης (γεν. Ολ. οξ΄, 2.) Ξενοφών (γενν. Ολ. πβ΄.) Κτησίας ο Κνίδιος. Οι Ζωγράφοι, Απολλόδωρος ο Αθηναίος, Ξεύξις, Εύπομπος, Πάμφιλος κτ.

[1] αντί του σωστού Πυθαγορικοί

Δεν υπάρχουν σχόλια: