Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Α΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου
τυπωθείσης εν Βιέννη Αουστρίας εν μηνί Οκτωβρίω 1805.

Χρονολογικός Πίναξ

των εν ταύτη τη βίβλω περιεχομένων, και άλλων αξιολόγων πραγμάτων της ελληνικής Ιστορίας.
μέρος Α΄ [έως και την βασιλεία του Ορέστη στις Μυκήνες]
________________

προ Χριστού.
1986 Ίναχος πρώτος βασιλεύς της Αργολίδος, βασιλεύσας έτη 60.
Αιγιαλεύς εν Σικυώνι.
1978 Φορωνεύς, υιός του Ινάχου, γενν. Βασιλεύει του Άργους 30 χρόνους, και ενώνει τους διεσπαρμένους εγχωρίους εις μίαν κώμην.
1904 Πελασγός, βασιλεύς της Αρκαδίας.
1885 Σεισμός της γης διαιρεί την Όσσαν από του Ολύμπου, μεθ’ ο κατωκίσθη η Θεσσαλία.
1883 Πελασγός περά εις Θετταλίαν. Κατ’ άλλους εν έτει 1727 προ Χρ.
1837 Οίνοτρος και Πευκέτιος, Αρκάδιοι, αποικίζουσι την κάτω Θετταλίαν με Πελασγούς.
1759 Ωγύγιος κατακλυσμός, εν τω λζ΄ έτει της βασιλείας του Ωγύγου (κατ’ άλλους 1769 προ Χρ.)
1573 Γελάνωρ, ο του Σθενέλου, ΙΑ΄ βασιλεύς του Άργους, βασιλεύει δύο χρόνους.
1572 Ο Δαναός διαβαίνει εις την Ελλάδα. Δαναΐδες (ή 1511 π.Χ.)
1570 Κέκροψ ο Α΄, Αιγύπτιος, πρώτος βασιλεύς της Αττικής. Κεκροπία, είτα Αθήναι 189 χρόνους μετά τον Ωγύγιον κατακλυσμόν.
1549 Κάδμου διάβασις εις Βοιωτίαν. Καδμεία, είτα Θήβαι (κατ’ άλλους 1519 π.Χ.)
1571 Δευκαλίων βασιλεύς Θετταλίας.
1529 Δευκαλίωνος κατακλυσμός.
1520 Κραναός, Β΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1514 Πενθεύς, εγγονός του Κάδμου, βασιλεύς των Θηβών.
1511 Αμφικτύων, Γ΄ βασιλεύς των Αθηνών. Έλλην ο του Δευκαλίωνος εν Θεσσαλία.
1489 Εριχθόνιος, Δ΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1497 Πολύδωρος υιός Κάδμου, Θηβαίος.
1462 Πανδίων ο Α΄, Ε΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1457 Δώρος, Αίλος, Ξούθος, Έλληνος υιοί. Δωριείς. Αιολείς.
1450 Λάβδακος, βασιλεύς των Θηβών.
1431 Ερεχθεύς, ς΄ βασιλεύς των Αθηνών. Χρήσις της κριθοφυτείας εν Ελευσίνι, και Αττική. Ο Ξούθος φεύγει εκ Θεσσαλίας εις Αθήνας. Οι υιοί αυτού Αχαιός, πατήρ Αχαιών, και Ίων, πατήρ των Ιώνων.
1428 Γέννησις Μίνωος του Β΄, βασιλέως της Κρήτης.
1416 Αμφιών και Ζήθος βασιλείς των Θηβών.
1407 Ο Αχαιός υπάγει εις την Λακωνίαν, και ο Ίων φέρει εκ της Αττικής μίαν αποικίαν εις την Πελοπόννησον. Ο Αχαιός έρχεται ου πολλώ ύστερον εις Θεσσαλίαν. Ο Ίων επιστρέφει εις την Αττικήν, και αναδέχεται μετά ταύτα την βασιλείαν.
1401 Λάϊος, βασιλεύς των Θηβών.
1400 Γέννησις του Δαιδάλου εγγονού του Ερεχθέως.
1397 Κέκροψ ο Β΄, Ζ΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1372 Πανδίων ο Β΄, Η΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1661[1] Αρχή των θρυλλουμένων άθλων του Ηρακλέους.
1358 Ο Λάϊος φονεύεται υπό του Οιδίποδος.
1354 Αιγεύς, Θ΄ βασιλεύς των Αθηνών. Κρητικός πόλεμος.
1350 Εκστρατεία των Αργοναυτών (ή 280[2] π.Χ.)
1342 Κακή τύχη του Οιδίποδος. Ετεοκλής και Πολυνείκης.
1330 Ο Εύανδρος φέρει αποικίαν Αρκαδίων εις Ιταλίαν.
1328 Σίσυφος βασιλεύς της Κορίνθου. Ο Πέλοψ έρχεται εις την Ελλάδα.
1322 Θησεύς, Ι΄ βασιλεύς των Αθηνών, και Β΄ οικιστής της πολιτείας.
1317 Πόλεμος των επτά Επιγόνων κατά των Θηβών, και του Θησέως κατά του Κρέοντος.
1311 Οι Ηρακλείδαι εισβάλλουσιν εις την Αττικήν, και νικώσι τον Ευρυσθέα, βασιλέα των Μυκηνών. Πρώτη άπρακτος επάνοδος των Ηρακλειδών εις την Πελοπόννησον.
Μίδας δεύτερος βασιλεύς της Φρυγίας.
1310 Ατρεύς, υιός του Πέλοπος, βασιλ. του Άργους.
1299 Θέρσανδρος ο του Πολυνείκους, βασιλ. των Θηβών. Πρωτεύς βασιλεύς της Αιγύπτου.
1292 Μνεσθεύς, ΙΑ΄ βασιλεύς των Αθηνών.
1290 Β΄ άπρακτος επάνοδος των Ηρακλειδών εις την Πελοπόννησον, στρατηγούντος του Ύλλου.
1280 Η Τρωάς πολιορκείται υπό των Ελλήνων.
1270 Τρωάδος άλλωσις. Ο Αγαμέμνων σφάζεται υπό του Αιγίσθου (κατ’ άλλους 1184, ή 1209 π.Χ.)
1266 Αμφίλοχος, ο Αμφιάρεω, έκτισε το Άργος το Αμφιλοχικόν εν τω Αμβρακικώ κόλπω (Θουκ. Β΄. παρ. ξη΄).
1263 Ο Αίγισθος και η Κλυταιμνήστρα φονεύονται υπό του Ορέστου, όστις απολύεται υπό του Αρείου πάγου, και βασιλεύει των Μυκηνών, του Άργους, και της Σπάρτης.


[1] Πιθανό τυπογραφικό σφάλμα. 1361 αντί για 1661.
[2] Πιθανό τυπογραφικό σφάλμα. 1280 αντί για 280.

Δεν υπάρχουν σχόλια: