Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Ιστορία της Ελλάδος

Ιστορία της Ελλάδος Β΄[1]
[Από της καθόδου των Δωριέων έως και της κτήσεως της Ρώμης]

Χρονολογικός πίναξ Β΄

1245 Τρίτη επάνοδος των Ηρακλειδών εις την Πελοπόννησον.
1210 Η Α΄ Αιολική μετανάστασις υπό τον Ορέστην.
Δ΄ επάνοδος των Ηρακλειδών υπό τον Αριστόμαχον.
Οι Βοιωτοί διωχθέντες εκ της εν Θεσσαλία Άρνης, κατοικούσι εν τη Θηβαϊκή χώρα, τη νυν Βοιωτία καλουμένη.
1190 Η΄ Ηρακλείδαι και Δωριείς κυριεύουσι της Πελοποννήσου υπό τους στρατηγούς Αριστόδημον, Τήμενον, Κρεσφόντην, και Όξυλον, εκδιώξαντες του[ς] υιούς του Ορέστου, Πένθιλον και Τισαμενόν (Η επάνοδος των Ηρακλειδών χρονολογείται παρά του Απολλοδώρου 80 χρόνους μετά την άλωσιν της Τρωάδος).
Ο Μέλανθος καταφυγών εις Αθήνας, φονεύει τον Ξάνθον, βασιλέα των Θηβών, και βασιλεύει αυτός. Κατάλυσις της βασιλικής διοικήσεως των Θηβών.
1189 Οι Αιολείς μετανίστανται υπό τον Πένθιλον. Οι Αχαιοί διωχθέντες υπό των Ηρακλειδών, διώκουσι τους Ίωνας από τον Αιγιαλόν.
1188 Ούτοι δε έρχονται εις Αθήνας.
1178 Προκλής και Ευρυσθένης συμβασιλεύουσι.
1174 Γ΄ Αιολική μετανάστασις υπό τον Εχέλατον, τον υιόν του Πενθίλου.
1162 Οι Πελασγοί εκδιωχθέντες των Αθηνών, έρχονται εις Λήμνον, και εκδιώκουσι τους Μινύους, οι οποίοι υπάγουσιν εις την Λακεδαίμονα, και κτίζουσι νέας πόλεις εν Πελοποννήσω.
1160 Αλήτης απόγονος των Ηρακλειδών, πρώτος βασιλεύς της Κορίνθου.
1151 Τετάρτη και υστάτη μετανάστασις των Αιολέων εις την Αιολίαν υπό τον Γράϊον τον υιόν του Πενθίλου.
1140 Λέσβου κτίσις.
1132 Πόλεμος των Ηρακλειδών μετά των Ιώνων, και Αθηναίων. Κόδρος, ο ύστατος βασιλεύς των Αθηνών θυσιάζεται υπέρ της πατρίδος, μεθ’ ο η βασιλική διοίκησις καταλύεται, και διορίζονται οι Άρχοντες, ων πρώτος ο Μέδων.
1130 Ιωνική μετανάστασις προς τη μικρά Ασία.
1105 Ακάσιος, Β΄ Άρχων διά βίου εν Αθήναις.
1102 Η Σμύρνη κτίζεται. Ομήρου γέννησις.
1069 Άρχιππος, Γ΄ βασιλεύς διά βίου εν Αθήναις.
1044 Θέρσιππος, Γ΄ βασιλεύς παντοτινός.
1012 Βάκχις, Ε΄ βασιλεύς της Κορίνθου, εξ ου οι βακχιάδαι.
944 Ησίοδος ακμάζει.
907 Ο Όμηρος ακμάζει.
895 Ο Φείδων, βασιλεύς του Άργους, ευρετής των διαφόρων μετρών, σταθμών, και αργυρών νομισμάτων.
884 Οι Ολυμπιακοί αγώνες, συσταθέντες από τον Πίσον, Πέλοπα, και Ηρακλές, ανανεούνται υπό του Σπαρτιάτου λυούργου, του Ηλίου Ιφίτου, και του Κλειοσθένους εκ Πίσης.
876 Λυκούργου νομοθεσία.
854 Ο Φείδων διώκεται του Άργους υπό των Λακεδαιμονίων.
833 Εν Κορίνθω διορίζονται οι ενιαύσιοι Πρυτάνεις.
819 Καρχηδόνος κτίσις.
815 Κάρανος, Α΄ βας. Της Μακεδονίας (ή 884 π.Χ.).
776 Ολυμπιάς του Κοροίβου, η οποία έγινεν έπειτα η κυρία εποχή της χρονολογίας.
(Μία Ολυμπιάς περιέχει 4 χρόνους. Και χρόνος αυτών άρχεται τη νεοσελήνω μετά το θερινόν ηλιοστάσιον, και εξισούται με δύο Ιουλιανούς χρόνους, περιέχων τους 6 τελευταίους μήνας του ενός, και τους 6 πρώτους του ετέρου χρόνου).
759 ε΄, 2 Η Κροτώνη κτίζεται εν τη κάτω Ιταλία υπό του Μυσκέλλου (ή Ολ. Ιζ, 3. 710 π.Χ.) Κτίσις της Νάξου εν Σικελία υπό των Χαλκιδέων και του Θευκλέους
758 – 3 Συρακουσών κτίσις εν Σικελία υπό του Κορινθίου Αρχίου, κατά το Παρ. μαρμ. (πιθανώτερον εν Ολ. ικ, 2).
756 ς΄ 1 Η νήσος Κέρκυρα κατοικίζεται υπό του Χερσικράτους, του εκ Κορίνθου εξορίστου. Οι Κόλχιοι οι κάτοικοι της Κέρκυρας έρχονται εις την Ήπειρον.
ς΄, 3 Ρώμης κτίσις (κατά Ουάρρ. 754 π.Χ.).

[1] Ολιβιέρου Γολδσμιθίου [1729-1774], Βιέννη Οκτώβριος 1805.

Δεν υπάρχουν σχόλια: