Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Ιστορία της Ελλάδος


Ιστορία της Ελλάδος ΚΗ΄
Ολιβιέρου Γολδσμιθίου, Βιέννη 1805.
Κεφάλαιον Β΄

Περί διοικήσεως της Σπάρτης, και των νόμων του Λυκούργου.

Το βασίλειον της Λακεδαίμονος (1) δεν ήτον μεν τόσον μεγάλον, όσον το των Αθηνών, ως τόσον μετονά κατεστάθη πρωϊμώτερον από τούτο, διά τούτο και αρχίζομεν από αυτό. Η Λακεδαίμων, ως ανωτέρω είρηται, διωκείτο κατ' αρχάς από βασιλείς, ων οι δεκατρείς εβασίλευσαν κατά διαδοχήν από το γένος των Πελεοπιδών. Επειδή δε εν τούτω τω σκοτεινώ διαστήματι, ούτε τακτικοί νόμοι περιώριζον την υπέροχον δύναμιν της βασιλείας, ούτε ο λαός είχεν ιδέαν ακριβούς διοικήσεως, δεν συνέβη βέβαια καμμία αξιόλογος μεταβολή, ούτε από τον βασιλέα, ούτε από τον λαόν. Από τους Ηρακλείδας τους διαδόχους των Πελοπιδών ο λαός εδέχθη δύο βασιλείς ισοδυνάμους ανθ' ενός, διά το ακόλουθον παράδοξον συμβεβηκός. Αποθανών ο Αριστόδημος, αφήκε δύο διδύμους υιούς, Ευρυσθένη, κι Προκλέα (2), τόσον ομοίους αλλήλοις, ώστε δυσκόλως διεκρίνετο ο εις του ετέρου. Όθεν η μήτηρ αυτών, είτε μη θέλουσα, είτε μη δυναμένη να διακρίνη, ποιός ην ο πρωτογεννής, και επομένως άξιος του θρόνου, ότε οι Σπαρτιάται εζήτουν βασιλέα, έβαλε την κορώνην και εις τους δύο (3).

(1) Λακεδαίμων ονομάζεται η επαρχία, και Σπάρτη η μητρόπολις, αλλ' οι Συγγραφείς πολλάκις συγχέουσι τα ονόματα αδιαφόρως. Όρα περί των ανηκόντων τη ιστορία και πολιτεία της Λακεδαίμονος το κατά πάντα αξιόλογον Γερμανικόν βιβλίον υπό τον τίτλον Sparta. Ein Berfuch zur Vufflaerung der Befchichte und Berfaffung diefes Staats von Manfo. Leipz. 1800.
(2) 1178 πΧ.
(3) Εκ τούτου εβασίλευον δύο οικίαι εν τη Σπάρτη, οι Προκλείδαι, και οι Ευρυσθενείδαι, οι οποίοι τελευταίοι ωνομάζοντο έπειτα από τον υιόν του Ευρυσθένους Άγιν Αγίδαι. Όρα γενεαλογικήν σειράν και των δύο παρά Παυσ. Βιβλ. ΙΓ΄ 2 κτ. και παρ' Ηροδ. Η΄. 131.

Δεν υπάρχουν σχόλια: